joi, 30 iulie 2009

Michael Jackson Watching Celine Dion Perform

Despre budism

Cristalizarea Budhismului

Cu o tradiţie veche de peste două milenii, cu forme diverse potrivit ţărilor în care s-a dezvoltat şi deseori greu accesibil pentru europeni, budhismul nu poate fi separat de mediul în care a apărut: India secolelor al VI-lea şi al V-lea înainte de Christos. India trecea pe atunci printr-o perioadă de intense căutări spirituale şi intelectuale. Se dobândiseră deja mai multe noţiuni fundamentale ale gândirii indiene şi ele se întipăriseră în minţile oamenilor: natura ciclică a timpului, înlănţuirea fiinţelor în ciclul permanent al naşterilor şi morţilor, samsara.

O elită intelectuală se străduia să dea răspunsuri satisfăcătoare marilor întrebări privind concepţia despre lume, despre viaţă, despre moarte, despre om şi despre destinul său...În opinia unor brahmani, soarta fericită sau nefericită a omului este legată în mod indisolubil de oficierea amănunţită a riturilor. Shramana se recrutau din toate castele şi alcătuiau o societate marginală, temută şi în acelaşi timp respectată, cu opinii dintre cele mai ciudate şi mai diverse, adoptând uneori un comportament nu prea ortodox. Ei acordau o importanţă capitală valorii morale a faptei, deşi, în concepţia unora, doar întâmplarea domina destinul. Toţi aveau în comun aceeaşi preocupare: să înţeleagă mecanismul transmigrării fiinţelor, pentru a putea descoperi o eventuală cale de eliberare. Pe atunci, numeroase şcoli presupuneau coexistenţa unei părţi materiale trecătoare şi a unui principiu personal şi etern în om, pe care îl considerau elementul transmigrant. Eliberarea era concepută ca o unire a principiului personal cu divinul, cu care este identic.

Deci în acest mediu abundent, a cărui diversitate explică o anumită eterogenitate a budismului dar şi bogăţia sa, se vor desfăşura predicile lui Buddha.

La originea aceste tradiţii se află un om. Este firesc să se insiste asupra caracterului profund uman al budismului la originea sa. Istoricitatea acestui om excepţional, contestată un timp, este astăzi recunoscută. Fără îndoială că datele sale exacte nu vor fi niciodată cunoscute cu certitudine. Toţi sunt însă de acord să situeze existenţa şi predicile sale în secolul al V-lea înainte de Christos.

În pofida zeului cucernic al unor naratori succesivi, care a transformat biografia lui Buddha într-o adevărată „legendă de aur”, mai este încă posibilă reconstituirea marilor etape ale vieţii celui care, după 547 de existenţe anterioare, animale, umane sau de alte feluri, în care s-a dedicat practicării virtuţilor şi acumulării unor fapte meritorii, hotărăşte să se manifeste pentru ultima dată, mânat de compasiune faţă de făpturile aflate în suferinţă pe tărâmul Indiei. Născut prinţ, într-un mic regat nepalez, Terai, în sânul unei familii bogate, copilul, care se pare că manifestase calităţi ieşite din comun, primeşte numele personal Siddhartha, dacă nu cumva, aşa cum consideră unii autori, nu este vorba de un titlu, în care caz numele său personal ar rămâne necunoscut. Numele său de familie era Gautama. Tinereţea lui a fost cea obişnuită pentru un tânăr nobil din epoca sa: viaţă îndestulată, studii, căsătorie...

În jurul vârstei de 30 de ani, când, se spune, urma să devină tată, descoperă prin intermediul a patru întâlniri, mai întâi suferinţele ce-i apasă pe oameni: bătrâneţea, boala, moartea, apoi o cale spre speranţa unei eliberări, prin imaginea senină a unui călugăr care trăieşte în sihăstrie. Scârbit de existenţa sa de plăceri deşarte, el alege sihăstria şi, după mai mulţi ani de căutări felurite, optează pentru „Calea de mijloc”, care îl va face să înţeleagă lucrurile aşa cum sunt: iluzorii, trecătoare şi să descopere o metodă ce poate elibera definitiv fiinţa de patimi, de iluzii aducătoare de suferinţă. Aceasta este DEŞTEPTAREA şi din acest moment merită pe deplin titulatura de Buddha – Cel Deşteptat –, din rădăcina sanscrită BUDH. La această titulatură se adaugă în mod frecvent aceea de Shakymuni, ascet din clanul Shakya, pe care a primit-o în mod firesc, după ce s-a hotărât să părăsească societatea umană. Rezistând ispitei de a accede imediat la o eliberare personală egoistă, Buddha se hotărăşte să răspândească învăţătura sa: timp de 40 de ani va călători prin valea Gangelui, explicându-şi doctrina, apelând din când în când la amintirile din una din vieţile sale anterioare, adunând în jurul lui călugări şi adepţi laici, acceptând chiar, spre sfârşitul vieţii, la insistenţele discipolului său Ananda, intrarea în comunitate a călugăriţelor. Ajuns la o vârstă înaintată şi considerându-şi misiunea împlinită, el dispare pentru totdeauna, înălţându-se în Parinirvana. Imediat după moarte, moaştele sale vor fi vehement disputate, apoi împărţite între mai multe regate, fiind incluse în inima primelor stupa. În acest monument budiştii din întreaga lume se recunosc, în ciuda multiplelor transformări la care budismul va fi supus de-a lungul timpului.

Fundamentele doctrinei

Este greu de extras dintr-o literatură bogată, posterioară dispariţiei lui Buddha, ceea ce a constituit probabil învăţătura iniţială. S-a reuşit totuşi să se determine un fond doctrinar comun diverselor versiuni ale celor mai vechi texte, atribuite prin tradiţie lui Buddha sau primilor săi discipoli.

Pe parcursul predicii sale din Sarnath, adresată celor ce vor deveni primii săi călugări, Buddha enunţă pentru prima dată, în mod clar, „Cele patru adevăruri sfinte” care stau la baza învăţăturii sale. Exprimate fie în sanscrită, fie în pali, cele două limbi principale ale literaturii budiste indiene, densitatea şi bogăţia fiecărui cuvânt este foarte greu de redat prin traducere.

Cele patru adevăruri sfinte

Iată, o, călugări, Adevărul sfânt despre suferinţă: naşterea este suferinţă, bătrâneţea este suferinţă, boala este suferinţă, moartea este suferinţă, unirea cu ceea ce nu iubim este suferinţă, despărţirea de ceea ce iubim este suferinţă, neîmplinirea dorinţelor noastre este suferinţă, pe scurt, cele cinci feluri de obiecte ale dragostei sunt suferinţă.

Primul adevăr este o constatare: universalitatea „dukkhei”, termen din pali, tradus de obicei, prin „suferinţă”. Acesta este efectiv primul sens al cuvântului: suferinţă fizică şi morală care, în contextul budismului, acoperă şi noţiunile de imperfecţiune, schimbare, nepermanenţă. De aici decurge desigur şi dificultatea unei traduceri care să cuprindă toate aceste noţiuni. Cel de al treilea aspect cuprins în cuvântul „dukkha”, „stare condiţionată”, este cel mai important şi totodată cel mai greu de desluşit. El ne face să cugetăm asupra modului în care budismul concepe ceea ce noi numim „individ”: o combinaţie de energii fizice şi mentale, în veşnică mişcare, energii sau forţe repartizate în cinci agregate: materia, senzaţiile, percepţiile, formaţiunile mentale şi conştiinţa. Materia include tot ce este material în univers; cele patru elemente tradiţionale – pământ, apă, foc şi aer, simbolizând respectiv starea solida, starea lichidă, căldura şi mişcarea –; organele de simţ, facultăţile lor şi obiectele corespunzătoare lor, cum ar fi gândurile, care ţin de domeniul obiectelor mentale. Numărul senzaţiilor simţite prin contactul organelor fizice şi al organului mental cu lumea exterioară este variabil conform diverselor şcoli. Percepţiile sunt de şase feluri şi le corespund şase facultăţi interioare şi şase feluri de obiecte exterioare. Fiind fenomene cognitive, în timp ce senzaţiile aparţin domeniului afectiv, percepţiile recunosc obiectele fizice sau mentale. Agregatul formaţiunilor mentale cuprinde actele voluntare, intenţiile. Noţiunea de act deliberat este capitală pentru budism, căci numai el, fie bun, fie rău, produce roade, o consecinţă karmică, cunoscută în mod frecvent sub forma vocabulei „karma”. Se cuvine totuşi să distingem, pentru a evita o confuzie curentă, actul însuşi, „karma”, de consecinţa sa, rodul „phala”. Vom menţiona de asemenea că teoria budistă a karmei este expresia unei legi naturale a cauzelor şi efectelor, care nu trebuie nicidecum asimilată cu vreo justiţie divină, care ar implica noţiunile de răsplată sau pedeapsă şi deci existenţa unui Judecător divin suprem.

Budismul defineşte deci ceea ce s-a stabilit să se numească „individ” prin combinarea acestor cinci agregate, nepermanente şi în continuă schimbare. Raţionamentul său nu-i permite deci să descopere existenţa unui principiu permanent, imuabil, care ar putea fi denumit „sinele” sau „sufletul”. Moartea este în acest caz concepută ca o dezintegrare a acestor agregate, care nu dispar o dată cu corpul fizic, ci îşi continuă existenţa sub o altă formă. Cu această optică, budismul acceptă pe deplin noţiunea de samsara, preferând traducerea „renaştere” în loc de „reîncarnare”.

Iată, călugări, adevărul sfânt despre originea durerii: este setea neobosită de la o renaştere la alta, însoţită de plăcere şi de lăcomie, care îşi găseşte ici şi colo plăcerea: setea de plăcere, setea de existenţă, setea de nepermanenţă.

Cel de al doilea adevăr atribuie suferinţei o cauză: setea, dorinţei, ataşamentul. Setea de plăceri a simţurilor, desigur, de satisfacţii materiale sau intelectuale imediate, dar şi setea de existenţă şi de devenire, precum şi setea de inexistenţă. Şi, în acest sens, dorinţa aprigă de eliberare nu face decât să încătuşeze şi mai mult fiinţa de acest ciclu dureros. Setea este însă o cauză, nu cauză primă. Setea nu este decât cauza cea mai imediată, cea mai evidentă. Căci, pe parcursul unui raţionament care ar trebui să-l ducă la Deşteptare, Buddha ajunge printr-o analiză aprofundată la o altă cauză: ignoranţa, prima dintre cele douăsprezece verigi care alcătuiesc lanţul „producţiei condiţionate”. Ignoranţa condiţionează apariţia actelor voluntare, producătoare de „roade”, fie bune, fie rele. Acte care, la rândul lor, condiţionează conştiinţa renaşterii, care determină apariţia complexului celor cinci agregate. Urmează o înlănţuire logică: existenţa a şase facultăţi senzoriale care determină contactul organului cu obiectul, din care se va naşte senzaţia, apoi dorinţa, luarea în posesiune (aceşti termeni rezervaţi desemnează, între altele, unirea trupească), procesul devenirii, naşterea şi, în sfârşit, bătrâneţea, decrepitudinea, suferinţa şi moartea, în virtutea faptului că „tot ce se trezeşte la viaţă este sortit morţii”. Deci un ciclu etern, o „Roată a vieţii”, pe care arta budistă s-a străduit s-o evoce îndeosebi în lumea tibetană.

Iată, călugări, adevărul sfânt despre înăbuşirea suferinţei: domolirea acestei sete, prin anihilarea totală a dorinţei, alungând dorinţa, renunţând la ea, eliberându-ne, nemailăsându-i loc.

Cu cel de al treilea adevăr, Buddha oferă speranţa unei eliberări: afirmarea Nirvanei. Această Nirvana, atât de străină modului nostru de gândire şi atât de maltratată în vocabularul nostru! Concept cvasiindefinibil şi pe bună dreptate: limbajul uman, creat de oameni, pentru a exprima lucruri şi idei ce aparţin experienţei umane, este prea sărac pentru a traduce natura acestei experienţe „mai presus de ceea ce este omenesc”, cum este Nirvana. Sensul fundamental al termenului este de „dispariţie”. Dispariţia nu a „sinelui”, despre care ni se spune că este iluzoriu, ci dispariţia iluziei acestui „sine” permanent şi dispariţia dorinţelor. Dar nirvana nu este un neant: dispare iluzia. Nu este nici, aşa cum se crede adesea, o stare ce nu poate fi atinsă decât după moarte: orice patimă, orice iluzie poate fi înăbuşită chiar în timpul vieţii. Fiinţa astfel eliberată, arhatul, omul sfânt prin excelenţă din budismul iniţial, va fi mult timp propusă ca ideal adepţilor. Nirvana sa este însă incompletă, pentru că, deşi orice iluzie este înlăturată, rămâne un corp fizic, care va trăi timpul necesar epuizării totale a rodului actelor sale. La dispariţia acestui corp fizic se foloseşte expresia pali „parinibhuto”: „suflat până la capăt”, conform imaginii care evocă lampa cu ulei. Fără ulei-roade karmice, nu mai există flacără. Dacă nu mai poate mări rezerva de roade, individual se va stinge definitiv. El nu va mai beneficia de o renaştere după această moarte.

Iată, o, călugări, adevărul sfânt pe drumul ce duce la înăbuşirea suferinţei: este drumul sacru cu opt ramuri, care se numeşte: înţelegere dreaptă, gândire dreaptă, cuvânt drept, faptă dreaptă, mijloace de existenţă drepte, efort drept, concentrare dreaptă.

După ce afirmă posibilitatea unei eliberări, Buddha arată calea care conduce la ea şi care este denumită în mod curent: „Nobila Cărare Octuplă”. Opt factori, legaţi între ei, deoarece fiecare contribuie la dezvoltarea celorlalţi, şi care sunt grupaţi conform tradiţiei în trei rubrici. Conduita etică se bazează pe noţiunea fundamentală de dragoste şi compasiune faţă de fiinţe. Ea cuprinde: cuvânt, faptă şi mijloace de existenţă drepte şi implică abţinerea de la minciună, de la cuvinte sau fapte urâte, de la pălăvrăgeală sau acţiuni inutile, de la câştigarea existenţei printr-o activitate dăunătoare celuilalt. Disciplina mentală cuprinde efortul drept – voinţa energică de a ne debarasa de stările mentale rele şi de a favoriza apariţia stărilor mentale sănătoase – atenţia dreaptă – adică să rămânem perfect lucizi, pentru a păstra prezente în spirit, fără răgaz, adevăratele realităţi ale existenţei: nepermanenţa, insubstanţialitatea – şi concentrarea dreaptă care se apropie de ţintă, prin disciplină şi antrenarea spiritului.

În sfârşit, înţelepciunea se referă la gândire sau voinţă dreaptă şi la înţelegere dreaptă. Şi aici apare dificultatea de a traduce într-o limbă europeană cuvântul sanscrit „samkalpa”, care aminteşte că orice act este precedat de un proces mental şi că pentru budism, numai actul deliberat aduce roade. Înţelegerea dreaptă înseamnă înţelegerea adevăratei naturi a lucrurilor, conform celor patru adevăruri. S-a vorbit deseori despre „credinţă” pură. De ce nu? Dar să nu uităm că accentul se pune pe înţelegere, pe viziunea clară asupra lucrurilor. Nu există nici dogmă – putem crede, desigur, dar numai ce am constatat că este adevărat prin noi înşine – nici speculaţii intelectuale sterile: Buddha, care se doreşte un îndrumător practic, nu propovăduieşte decât ceea ce consideră necesar pentru urmărirea scopului. Cărarea poate fi urmată de toţi, dar numai viaţa monastică era socotită cu adevărat compatibilă cu disciplina impusă de căutarea Nirvanei şi călugărul va fi idealul de conduită a budismului antic. Dezvoltarea sinelui prin sine, „omul este propriul lui refugiu”: Buddha este un mântuitor în sensul că arată o cale, dar fiecare rămâne liber s-o urmeze sau nu. Linia de conduită este propusă, nu impusă, şi drumul este lung şi solitar.

Cele patru adevăruri constituie moştenirea inestimabilă lăsată de Buddha. Şi niciodată, de-a lungul istoriei sale, indiferent de îmbogăţirile şi transformările sale, budismul nu va lepăda nici cea mai mică parte din această învăţătură iniţială.

După dispariţia lui Buddha

Se pare că Buddha şi-a desemnat nominal succesorul în persoana lui Mahakashyapa, un călugăr bătrân, a cărui rigoare şi austeritate, cunoscute de toţi, constituiau o garanţie a coeziunii comunităţii. Se pare că un prim sfat s-ar fi ţinut din iniţiativa lui, pentru a se organiza învăţământul. Acest învăţământ, care urma să fie stabilit la începutul erei creştine de către fiecare sectă conform tradiţiei sale, este oglindit în două culegeri vaste. Sutrele sunt predicile atribuite lui Buddha. Ele ar fost rostite de Ananda, unul dintre discipolii cei mai apropiaţi, la primul sfat şi încep în mod sistematic cu formula „după cum am auzit...”. Vinaya sunt regulile monastice care ar fi fost de asemenea stabilite de Buddha însuşi. Aceste reguli, deseori extrem de precise, sunt clasificate în mod logic, ceea ce nu este şi cazul sutrelor, care grupează lucrări destul de diferite. O a treia culegere, abhidharma a fost introdusă mai târziu. Acest ansamblu constituie Tripitaka, literatura canonică a budismului antic şi a ajuns la noi doar fragmentar. O dată cu trecerea timpului şi cu evoluţiei doctrinei, literatura budistă se va îmbogăţi cu numeroase lucrări de istoriografie, cu relatări moralizatoare, cu tratate speculative, comentarii, manuale de iconografie...


Zodiac erotic - Gemeni 21 mai - 20 iunie

Femeia gemeni:

Este un harem întreg. Întrece 10 femei - ca spiritul care iese din sticlã de câte ori îl chemi - de fiecare datã alta. Misterioasã si atrãgãtoare. Poate sã atragã pe oricine fiindcã este spiritualã si provocatoare în conversatii. Îi place sã asculte cu compasiune, aratã interes pentru problemele altora. Cine i se destãinuie - este ascultat si primeste sfaturi. Altora li se pare greu sã dea solutii, gemenilor - din contrã. Se împrietenesc usor, dar nu le place sã fie legate. Pentru a face bucurii prietenilor, nu precupeteste efort si timp. Când este vorba de zile de nastere sau de aniversãri pe ele se poate conta. Pentru prieteni îsi tin inima în plasã, ca sã o vadã, dar de posedat nu o va poseda nimeni. Îi place sã fie agreatã, desi ea nu agreazã pe toti. Nu-i place sã piardã timpul cu probleme pe care ea le-a rezolvat de mult. Tot timpul cautã un ventil pentru energia ei. Trece spontan la fapte fãrã sã gândeascã prea mult, ia decizii repede. Se încrede mai degrabã în reflexele ei decât în judecata ei. Se concentreazã greu la o treabã fiindcã nu are rãbdare si se gândeste deja la urmãtoarea. O fascineazã noul. Simte si ea cã nu este destul de organizatã. Jurã cã duce la capãt o treabã, începe bine, dar nu reuseste. La mijlocul drumului începe sã se gândeascã la ce urmeazã si cautã deja o nouã rezolvare. Un drum necunoscut care sã promitã ceva mai mult. Foarte emotionalã, trece toatã scoala de la A la Z într-un timp în care altii ajung doar la B. Asa cum nu se multumeste cu o singurã stare de spirit nu se multumeste cu un singur iubit, cu o singurã muncã sau cu un singur plan. Este multilateralã, veselã si distractivã, prietenoasã, dar uneori are nevoie de un umãr de care se sprijine, plinã de neliniste si tristete. Cu toate cã este întelegãtoare si sensibilã este consideratã rece pentru cã se foloseste mai mult de inteligentã decât de sentiment. Zodia ei este condusã de Mercur, planeta gândirii logice. A nu se încerca sã se lege. Este un spirit liber, nu o pasãre pe care sa o tii într-o colivie auritã. Vine când vrea si pleacã când îi place. Acesta este stilul ei. De la partenerul ei cere o potrivire psihicã si nu se lasã prinsã într-o situatie subalternã. În tinerete îi place sã aibã de a face cu mai multi bãrbati. Nu-i ajunge sã schimbe viata, cariera si caracterul unui singur bãrbat. Face încontinuu schimbãri: mutã mobilele altfel, cautã o locuintã nouã, încearcã retete de bucãtãrie noi. Nu este multumitã niciodatã de starea ei actualã - este de altfel unul din motivele pentru care nu se cãsãtoreste. Schimbarea este elementul lor, singurul pe care nu reusesc sã-l schimbe. Iubeste luxul si face totul ca sã-l aibã. Deoarece nu se leagã sentimental nu-i vine greu sã foloseascã sexul ca si armã. Si are destul sarm si fantezie ca sã câstige lupta. În relatiile cu bãrbatii deseori pare a duce un joc lipsit de inimã. Iubitul înselat de obicei o iartã si uitã rãul dacã se întoarce la el. Meritã sã faci o experientã: este încântãtoare, obositoare si femeie 100%.


Viata sexualã a femeii gemeni:

Nu are nevoie de prea mult decor. O multumeste bancheta masinii. În schimb nu-i place sã fie zoritã. Mai ales dacã partenerul ei se grãbeste poate deveni rece ca si gheata. Îi place totul în dragoste pânã la lascivitate. Pentru rãbdarea lui, îi dãruieste partenerului toatã pasiunea. Pentru iubitul care vrea sã o pãrãseascã - trebuie sã stie cã ea cautã ceva ideal, pentru ea o relatie amoroasã trebuie sã fie ceva universal în care sã se însumeze fizic, psihic, practic si romantic. Adesea ea face începutul unei relatii. Se înflãcãreazã mai mult din curiozitate, nu se va rusina niciodatã de comportamentul ei pentru cã nu recunoaste decât propriile ei percepte. Face cu plãcere douã lucruri deodatã, are idei bune, bazate pe intuitie. Este mereu în cãutarea satisfactiei. Mânatã de fantezia ei, va practica actul sexual mult mai des decât celelalte femei. Este de multe ori bisexualã. În relatii cu bãrbatii are usoare tendinte spre sadism. În cãutarea excitatiei va fi atrasã de fetisism. Poate fi atrasã si de mirosuri dar se va excita fizic nu sentimental. Curiozitatea si nu perversitatea constituie motivul comportamentului ei. Iubeste lucrurile erotice si dovedeste în folosirea lor, multã fantezie.


Bãrbatul gemeni:

Este tot timpul în miscare; de la un om la altul, de la un loc la altul, de la o activitatea la alta. Nelinistit, nervos nu se va multumi cu a-si trãi ziua, si va încerca sã trãiascã într-o zi ceea ce altii trãiesc într-o sãptãmânã sau o lunã. Este omul contradictiilor. Femeia nu va sti niciodatã dacã o doreste cu adevãrat cãci comportamentul sãu este contradictoriu. Oricare ar fi sentimentele sale, el va încerca instinctiv sã le ascundã. Nu suportã un orar de muncã sau de viatã. Nu putem cere de la el sã respecte orele de masã sau sã doarmã la o anumitã orã. Nu suportã sã fie sclavul ceasului. Deosebit de inteligent, stãpâneste arta vorbirii. Abordeazã multe teme, pe care însã nu le epuizeazã. Nu-i place sã fie învins într-o discutie verbalã. Chiar în conversatie i se poate observa nelimitarea de la un subiect la altul. dar tocmai acest lucru are un efect magnetic. Ceea ce spune are haz si este plin de spirit. Fascinant si multilateral. Entuziasmul sãu are drept consecintã epuizarea talentului sãu. Va concepe cu energie un plan dar la realizarea lui nu va putea participa cu aceeasi energie. Tocmai de aceea va fi întrecut de alti colegi sau concurenti mai putin dotati cu inteligentã si fantezie. Insuccesele îl demoralizeazã. Se chinuie cu reprosuri. Dar aceastã stare nu dureazã mult. Un nou interes apare si îl excitã. Este pasionat de jocuri si de sport, aventuri sau alte modalitãti de distractie. Îi place sã cãlãtoreascã perioade scurte de timp pentru a vedea mereu lucruri noi. Munceste mult si istovitor dar numai pe perioade scurte de timp. Cel mai bine se realizeazã într-o muncã spiritualã, are nevoie de multe pauze. Aventurile sale îl satisfac mai mult decât munca. Îi place sã fie îndrãgostit si nu va pierde nici o ocazie, dar în acelasi timp îi place libertatea si nu-si va subjuga eul în favoarea niciunei femei. Chiar si în dragoste îl plictiseste rutina, cãci el va trebui sã-si dovedeascã în alte locuri superioritatea intelectualã. Dacã femeia acceptã aceste lucruri cu prea multã usurintã, se va simti frustrat. Îi place sã fie contrazis: protestul înainte de a-si savura victoria. Problema cea mai spinoasã: nesiguranta sa. I se va reprosa instabilitatea si capriciozitatea. Imediat dupã ce a priceput esenta unei probleme va cãuta alta. La servici va fi recunoscut ca omul cu ideile cele mai strãlucite, cu posibilitãti de avansare rapidã, nelimitate. Dar nu rãmâne prea mult la aceeasi firmã pentru a putea avansa. Recunoaste si rezolvã probleme cu rapiditate. Stie a da solutiile adecvate dar se plictiseste repede si va cãuta alte domenii de realizare. Cel mai bine se simte în rolul "tamponului" sau al sfãtuitorului care se confruntã mereu cu alte probleme. Este un bun strateg, dar transferã tactica altora. Când contul la bancã este suficient, va cãuta un pretext pentru al cheltui. Multi oameni cred cã gemenii au o vitalitate inepuizabilã si cã au încheiat un pact cu tineretea vesnicã. Au o nesecatã dorintã de a cunoaste si multã bucurie de a trãi. Este de altfel denumit si zeul Pan al zodiacului cãci pare sã nu atingã maturitatea. Femeile nu joacã rolul principal în viata sa desi nu se dã în lãturi de la nici o aventurã. Când porneste la vânãtoare nu este mânat de instinctul sexual ci mai mult de dorinta de a încerca ceva nou. La începutul relatiei este minunat si face tot ceea ce doreste femeia. Dar în curând se dezumflã si are nevoie de o schimbare pentru a se încãrca din nou. Sentimentele sale sunt superficiale. A trãi prezentul cu el, este minunat, dar viitorul este nesigur.


Viata sexualã a bãrbatului gemeni:

Nu-si pierde niciodatã suflul, dar nu devine obositor si sentimental. Poate juca, când vrea, dublul rol: spectator si participant. Stie sã aducã femeia în orice stare. Stie precis cum sã declanseze anumite reactii. Are ceea ce psihologii numesc "aperceptie". Îsi va satisface curiozitatea dar în timpul actului sexual îsi va studia reactia. Nu suportã întunericul, are nevoie de luminã si oglinzi pentru a se putea studia. Îi plac filmele pornografice. Se excitã greu si de aceea preferã jocurile preambulului. Actul în sine este scurt si sãlbatic. Mediul în care iubeste nu conteazã. De cele mai multe ori nu tine cont de partenerã. Îl intereseazã satisfacerea curiozitãtii. Nu multe femei pot observa acest lucru pentru cã este un amant rafinat. Stie sã spunã unei femei ceea ce ea doreste sã audã. Creazã o atmosferã romanticã. Desi este convingãtor sã nu avem încredere oarbã în sinceritatea lui. Ea este adevãratã pentru un moment doar. Prezintã tendinta spre bisexualitate si spre sadism.


Zone erogene:

Mâinile si bratele sunt cele mai sensibile. Femeile reactioneazã la sãrutul mâinii. Bãrbatilor le place sã fie tinuti de mânã. Amândoura le place sã li se mângâie bratele, sau sã li se sãrute partea interioarã a bratului.


Asa începe...

În primul moment avem senzatia stranie cã gemenii sunt cunoscuti. Discutia este plinã de haz si de spirit, se râde mult. Viata pare a fi mult mai excitantã decât înainte. Magnetismul lor vibrant va alunga plictiseala. Trebuie sã stim sã exploatãm curiozitatea lor. Cel care doreste sã atragã gemeni trebuie sã fie vesel si spiritual, sã nu arate cã este vrãjit de farmecul lor. Le plac misterele si secretele. Cheia o constituie fantezia. Le plac sociatãtile iesite din comun. Oamenii celebri, discutiile spirituale, jocurile distractive. Nu este rãu sã-i invitãm la un bal mascat. Sã nu uitãm cã sunt firi intelectuale, îi atrag discutiile despre expozitii, muzee, teatre...Locurile banale, comune trebuie ocolite. Se intereseazã de tot ceea ce este la modã. Au nevoie de ascultãtori. Sã nu neglijãm dualitatea lor. Nu le vom propune vizionarea unui film sau o cinã, ci ambele. Cei cu pãreri fanatice sau extreme nu se vor întelege bine cu ei. Gemenii sunt liberali si toleranti. Le place bârfa: sã le povestim deci toate întâmplãrile suculente pe care le-am auzit sau citit recent.


Sfârsitul relatiei...

Se realizeazã foarte usor. Devenim plictisitori, provocând certuri (lor nu le plac discutiile la modul sãlbatic), îi plictisim cu problemele noastre, devenim nerãbdãtori, preferãm acelasi local, aceiasi oameni, iesim cât mai rar seara din casã. Invitãm prietenii cei mai plictisitori. Curând gemenii se vor plictisi si vor pleca ei, fãrã a mai reveni vreodatã.


Cine cu cine, cum si de ce ?

GEMENI - BERBEC
Ambii sunt veseli, entuziasti, iubesc schimbãrile. În pat nu se vor plictisi. Berbecul va da o relatie fermã gemenilor, lucru de care acestia au nevoie. Capriciozitatea si nestabilitatea gemenilor excitã berbecul. Existã premise excelente pentru o relatie de scurtã sau lungã duratã.

GEMENI - TAUR
Taurul gelos si stãpânitor nu se poate întelege cu gemenii mereu schimbãtori. Gemenii încearcã sã scape de sub limitele impuse de taur. Din punct de vedere sexual taurul este prea greoi pentru gemeni, iar gemenii nu pot da siguranta e care el are nevoie. Relatie nefericitã si de scurtã duratã

GEMENI - GEMENI
Ar avea multã satisfactie, dar legãtura nu poate dura mult. În afara unei atractii fizice trecãtoare toate celelalte indicã un fiasco. Ambii sunt cocheti, impulsivi, usor plictisiti. Relatia eroticã se desfãsoarã turbulent, cãsnicia este o catastrofã. În cazurile foarte rare în care relatia se mentine se va forma cea mai stranie pereche posibilã.

GEMENI - RAC
Racul este prea sensibil si prea timid pentru a-si arãta sentimentele, iar gemenii vor jocul în dragoste. Racul are nevoie de laude, gemenii sunt uneori brutali. Se creazã greutãti ce nu vor permite o relatie de duratã. Cãsnicia esueazã.

GEMENI - LEU
Leul cu larghetea sa este o figurã de cearã în mâna gemenilor si culmea este cã este si fericit... gemenii sunt plini de fantezie si leul îi va admira chiar atunci când gemenii vor merge pe drumul lor. O combinatie idealã. Relatie fericitã si satisfãcãtoare. O cãsnicie bunã.

GEMENI - FECIOARÃ
Fecioara vede în gemeni un amant nematurizat, iar ei gãsesc fecioara de modã veche si plicticoasã. Fecioara are pãreri fixe despre comportamentul sexual. Gemenii sunt instabili, când pasiunea s-a mistuit, fecioara devine artãgoasã, vor critica si gemenii vor cãuta compensatie în altã parte. Relatia nu va fi de duratã.

GEMENI - BALANTÃ
O relatie interesantã, ambii sunt drãgãstosi si legãtura lor sexualã devine focoasã. Nu sunt gelosi si nici posesivi. Temperamentul lor are un efect stabilizant. Ambii experimenteazã cu plãcere în domeniul erotic. Relatia e plinã de satisfactii si cãsnicia fericitã

GEMENI - SCORPION
Se potrivesc bine din punct de vedere sexual. Atractia fizicã însã nu ajunge. Scorpionul este gelos, gemenii capriciosi. Când scorpionul strânge prea mult hãturile, gemenii vor încerca marea evadare. Dupã o relatie pasionalã, legãtura se rãceste. Cãsnicie pentru o pereche deosebitã doar.

GEMENI - SÃGETÃTOR
Gemenii au tendinta de a critica mereu comportamentul sãgetãtorului în pat. Relatia are si alte puncte slabe. Pozitiv este faptul cã nici unii nu sunt nici pretentiosi, nici posesivi. Legãtura începe impulsiv si se terminã tot asa. Pentru o cãsnicie trebuie sã se strãduiascã amândoi.

GEMENI - CAPRICORN
Gemenii sunt pentru capricornul conservator si egocentric, prea nerãbdãdori si libertini. Capricornul se intereseazã mai mult de muncã si de relatiile sexuale si de aceea gãseste cã gemenii sunt prea usuratici. O relatie este posibilã, iar o cãsnicie - o dovadã pentru ceea ce înseamnã dragoste stãruitoare.

GEMENI - VÃRSÃTOR
Gemenii sensibili, pretuiesc fantezia vãrsãtorului, pot deveni amanti inventivi. Trãsãtura caracteristicã: necumpãtarea. Relatia poate sfârsi într-o prietenie frumoasã. Cãsnicia pare sã fie plãcutã dar se bazeazã mai mult pe simpatie decât pe pasiune.

GEMENI - PESTI
Amândoi se potrivesc în imaginarea unor fapte, nu în trãirea lor efectivã. Pestii sunt sensibili pentru gemeni. Se ajunge la neîncredere.

Kostas Karafotis - Eixa kapote mia agapi

Cosmin (3)
Blaxy Girls- I have my life

Zodiac erotic - Fecioarã 23 august - 22 septembrie

Femeia fecioarã:

In aceasta zodie exista cele mai multe femei nemaritate si aceasta pentru ca rareori isi gasesc barbatul care sa corespunda pretentilor lor. Fecioara judeca oamenii destul de superficial, adica mai mult dupa aspectul lor (curati, bine imbracati, apetisanti) ca urmare, nu vor intelege, sau pur si simplu vor trece pe langa personalitati valoroase apartinand ambelor sexe. Daca vrem sa o intelegem nu trebuie sa o judecam ca pe un om rational, ci ca pe o femeie cu multa stapanire de sine. Dorurile ei raman de cele mai multe ori secrete. Este serioasa si plina de prestanta. Modestia i-a fost pusa in leagan si rare ori o vom surprinde laudandu-se. Are maniere excelente si se comporta ca o adevarata doamna daca nu este provocata. Daca este jignita ataca salbatic cu cuvinte si reuseste sa-l ingenuncheze si pe cel mai puternic. Tine mult la autoperfectionare si se straduieste mereu sa-si imbunatateasca pozitia sociala. Se intereseaza in mod deosebit de literatura, muzica si pictura iar multe dintre fecioare dezvolta un puternic talent critic. Isi face prea mult griji si aceasta pentru ca este convinsa ca toate problemele se pot rezolva in mod rational. Se increde mai mult in intelect decat in intuitie. Poate fi generoasa, rabdatoare si buna dar in esenta este foarte rece. Are o mare putere de munca preluand toate sarcinile fiindca este convinsa ca numai singura le poate rezolva bine. Domeniul ei este casa. Aici domina si conduce, iar un barbat excelent trebuie s-o accepte. Casa ei arata ca si cum n-ar sta nimeni in ea. Fiecare lucrusor trebuie sa fie la locul sau stabilit pentru totdeauna. Este extrem de econoama. Stie ce-si doreste un barbat. il va ajuta in toate problemele pentru ca este o maestra in analiza. Daca se casatoreste o va face destul de tarziu. Va deveni o gospodina perfecta si o buna mama (poate putin prea severa) iar pentru sot o partenera interesanta. Sexul este pentru ea o problema a inmultirii speciei si nu o placere si acest lucru se manifesta frustrant caci in general este draguta si isi mentine formele la batranete. Ii plac micile petreceri pe care le organizeaza pana in cele mai mici detalii, dar nu invita oameni care nu stiu sa se comporte si sa manance frumos, nu se imbraca ordonat si care au obiceiul de a imprastia scrumul de tigara peste tot. In meserie va fi tot atat de exacta. Stie sa socoteasca bine, este o contabila buna sau o secretara practic excelenta. Va cere salariul care-i permite sa ramana independenta. Desi judeca rational si la rece are totusi un punct slab: prietenul-amantul. Nu va vedea greselile sau slabiciunile sale ci va ramane credincioasa imaginii pe care si-a faurit-o despre el. Trateaza barbatul ca pe un pamant virgin care trebuie cercetat, aparat, dezvoltat si imbunatatit. Se descurca foarte bine in psihologia barbateasca, dar ea trebuie sa fie stapana. Asteapta de la ceilalti sa fie tot atat de curati, ordonati si corecti ca si ea.Viata sexualã a femeii fecioarã:

Nu-si face iluzii in privinta sexului si considera ca prea mult se discuta despre acest subiect. Nu-i plac barbatii salbatici si asaltanti. Prefera pe aceia care dau dovada de stapanire de sine, care stiu sa astepte pana sexul este necesar. Ea considera ca sufletul este mai important si cel care pune accentul pe aspectul fizic nu cunoaste adevarata valoare a dragostei. Dormitorul ei va mirosi a flori si nu a parfum greu. De asemenea nu este de acord cu goliciunea corpului omenesc caci dragostea nu este o scena de film. Odata ce s-a hotarat sa se dea, nu-si va dezamagi partenerul. Va discuta in prealabil unde va avea loc actul, va propune chiar un dus inainte, patul sa fie proaspat imbracat, camera curata si telefonul scos din priza. Barbatul poate face cu ea ce doreste cu conditia de a nu cadea in grotesc sau animalic. Va accepta si pozitii mai extravagante daca i se va explica dinainte.Bãrbatul fecioarã:

Dominat de Mercur, planeta gandirii logice, are un intelect ascutit si se remarca prin munci spirituale. Se intereseaza de orice daca este necesar in dezvoltarea sa. Primul lucru care il intereseaza despre un om este daca acesta are bani, cum stie sa-i manuiasca. Dupa parerea sa este un pacat sa arunci cu bani intr-un mod nesocotit. Acesta este etalonul dupa care judeca oamenii. Nu este amator de aventuri care contin si un procent de risc. Instinctul il apara de ele. Este impropriu sa vorbim deinstinct caci gandirea practica si locica, acopera riscul. El nu se bazeaza pe instinct ci pe judecata. Stie sa-si aleaga prietenii si partenerii gresind rareori iar cum asteapta de la ei un comportament asemanator cu al sau va de veni critic si nervos. De aici pretentia sa pentru aer curat, gimnastica si regim; sanatatea este pentru el sfanta. Femeia este pentru el o curiozitate, care trebuie cercetata, cu care se experimenteaza, care trebuie mangaiata si razgaiata. In ceea ce priveste sexul, este o fatada a vietii pentru care nu trebuie sa ai timp. In aceasta zodie sunt nascuti cei mai multi burlaci. Se preocupa atat de mult in perfectionarea in meserie incat nu le ramane timp pentru romantism. Sunt sistematici, constiinciosi, au un puternic sentiment de datorie. Intr-o firma va fi intotdeauna al dioilea in ierarhie. Este metodic dar din cauza modestiei sale nu se bucura de recunoastere totala. Nu poarta imbracaminte lejera si nu-l vom vedea cu o barba neingrijita. Este pedant nu numai in imbracaminte ci si in vorbire. Nu se numara printre barbatii excitati, dar stie sa faca o femeie fericita. Nu cere prea multa atentie si ramane prietenos, prevenitor si nu-si pierde cumpatul. Nu este vanator, ci mai de graba vanat. In relatiile cu femeile prefera un comportament prietenesc, ocrotitor. Poate fi un prieten si un sfatuitor de neegalat. Se hotaraste greu pentru o casatorie, caci nu este un romantic, si isi va analiza bine partenera: daca are bani, daca il poate ajuta in viata, daca ii va imbunatati viata, daca stie sa organizeze un camin placut si confortabil. El va darui din partea sa siguranta, incredere si mai ales credinta. Nu-i place viata agitata, petrecerile, localurile. Timpul liber il petrece citind sau lucrand in gradina. Femeia va gasi la el siguranta financiara, dar asta nu inseamna ca va putea avea tot ce-si doreste. Este econom si nu va cheltui bani pentru toate fleacurile. Aventura romantica? Nu! Siguranta? Da!Viata sexualã a bãrbatului fecioarã:

Nu va porni niciodata in cautarea unei fete. Partenera este aceea care trebuie sa faca primul pas, caci el este prea timid pentru a face inceputul. La intalnire e bine sa fie punctuala. Alte caracteristici pe care le admira: tact, tinuta, comportament studiat. Nu trebuie sa ne facem griji ca mana lui va aluneca pe sub masa spre genunchii femeilor sau ca va fi dragastos in societate. Nu este genul sau. Cu el nu se ajunge la desfasurari vulgare. Preambul lui este studiat si metodic fiind un bun cunoscator a anatomiei feminine. Tehnica sa este mai mult estetica. O femeie agresiva poate obtine de la el tot ce doreste cu conditia sa nu se astepte la prea mult fantezie din partea lui. In tehnica este mai mult traditonalist si nu prezinta apetit sexual deosebit. Daca sotia nu-l provoaca este capabil sa nu-si faca datoria de sot multa vreme. Un film sau poze porno il ajuta pentru a se satisface dar atunci viata sexuala nu va mai fi posibila.Zone erogene:

Punctul lor sensibil este burta. Reactioneaza la mangaieri in acest perimetru si mai ales un dus in aceasta regiune il excita puternic. In general au o mare preferinta pentru jocurile in apa.Asa începe...

Fecioara se simte atrasa de oameni sarmanti, curajosi. Admira talentul si spiritul. Nu poseda aceste calitai. Facem apel la bunul gust, la admiratia pentru arta, citit, ne pregatim putin in domeniul criticii artei. Sa incercam sa fim spontani si sa nu comitem greseala sa ne ambalam in lungi monologuri. Fecioara se realizeaza la locul de munca. Va cere ore suplimentare. La mici petreceri va ajuta la spalatul vaselor, la golirea scrumierelor. Cum ne apropiem de ea? Provocam o discutie pe o tema inteligenta. Nu se recomanda localuri scumpe, hipodroame, caci uraste cheltuielile inutile de bani. In ceea ce priveste cadourile nu putem da gres cu o carte buna sau cu o muzica buna. Imbracamintea sa fie clasica si nefrapanta dar de buna calitate si in special durabila.Sfârsitul relatiei...

Fecioara iarta si se face ca nu observa multe greseli si de aceea se sfarseste o relatie doar cu o neplacere. Se poate insa ajunge pana aici daca: suntem vulgari, mergem in locuri deocheate, avem un comportament strident in societate, facem glume proaste, ne jucam cu banii.Cine cu cine, cum si de ce ?

FECIOARA - BERBEC
Fecioara poate fi fascinata de berbecul curajos. Acesta are nevoie de un partener sexual pasionat si fecioara este mult prea complexa sau chiar complexata ca sa-l satisfaca. Berbecul este in cautarea aventurii, fecioara iubeste actiunea. O relatie fara perspective, o casnicie care nu a fost incheiata in cer.

FECIOARA - TAUR
Taurul doreste sexul fara complicatii, in timp ce fecioara realizeaza si experimenteaza prea mult. In general fecioara este un partener pasionant pentru taur. In celelalte donenii exista comuniunea intereselor, ambii sunt materialisti, practici, prefera caminul comod. O relatie fericita desi nu prea excitanta. O casnicie serioasa.

FECIOARA - GEMENI
Se descurca din punct de vedere sexual pentru ca fecioara nu e prea personala si gemenii nu prea pasionali. gemenii sunt insa mult prea impulsivi, au nevoie de multa libertate dar accepta in general dominatia fecioarei. Fecioara il gaseste prea superficial si fara simt de raspundere. O relatie este posibila, dar o casnicie nu e de dorit.

FECIOARA - RAC
Fecioara daruieste siguranta si comoditatea de care racul are nevoie. Dorinta de sprijin a racului gaseste raspuns in dorinta de ocrotire si aparare a fecioarei. Ambii vor sti sa guste viata. O casnicie de durata.

FECIOARA - LEU
Leul este dependent de sex, fecioara se intereseaza mai mult de siguranta. De aici se nasc certuri, dar si din tendinta de critica a fecioarei. Conceptiile de viata practica reci ale fecioarei nu se potrivesc cu natura optimista si vesela a leului. Relatia va fi foarte scurta, casnicia catastrofala.

FECIOARA - FECIOARA
Comuna este timiditatea sexuala si faptul ca dragostea e o problema serioasa. O relatie tensionata dar casnicia este pozitiva daca nu intervine plictiseala.

FECIOARA - BALANTA
Balanta gingasa si dragastoasa se simte respinsa de firea analitica a fecioarei. Prin critica fecioara distruge increderea in sine a balantei. Superficialitatea balantei displace fecioarei. Semnele zodiacale au putine lucruri comune, ca urmare relatia va fi dificila iar o casnicie nici nu trebuie luata in considerare.

FECIOARA - SCORPION
Amandoi se suporta in general bine chiar daca fecioara va atinge apetitul sexual al scorpionului. Daca fecioara este de acord cu compromisul, scorpionul se adapteaza bine. O relatie interesanta cu perspectiva unei casnicii.

FECIOARA - SAGETATOR
Dorinta de siguranta a fecioare nu poate fi satisfacuta, de aceea va suferi mult. Sagetatorul nu prea se straduieste sa inteleaga nevoile fecioarei si-si pierde repede rabdarea. Sagetatorul isi va cauta repede un alt ventil sexual. Ambii ar putea eventual petrece un sfarsit de saptamana, dar nu o viata.

FECIOARA - CAPRICORN
Fecioara se simte atrasa de capricorn, dar se desumfla repede. Va simti repede ca joaca are un rol secundar in cadrul intereselor capricornului si acest lucru declanseaza un conflict spiritual. Relatia ar puta fi plicticoasa, dar casnicia buna si de durata.

FECIOARA - VARSATOR
Ambii vad in relatia amoroasa un mod de a se petrece timpul mai mult intelectual decat fizic. Aceasta potrivire este deranjata de mult deosebiri. Fecioara este traditionalista si credincioasa, varsatorul este necredincios. Ea se simte neglijata iar el nu gaseste la ea reactii spontane. Dragostea scade cu timpul. O relatie realista, o casnicie nu se recomnada.

FECIOARA - PESTI
La fecioara dragostea este puternic legata de sentimentul de siguranta; actul fizic da potrivire spirituala. La pesti dragoste sta in centrul tuturor lucrurilor. Spiritul disciplinat al fecioarei nu se potriveste cu romantismul pestilor. O relatie scurta si o casnicie nefericiata.

Leu, 29 iulie - Ziua evaluarii culturale

Persoanele nascute pe data de 29 iulie sunt adepte ale evaluarii caracteristicilor, potentialului, moralitatii si realizarilor oamenilor din jurul lor. In plus, nativii sunt capabili sa faca previziuni impresionante referitoare la cursul dinamic al evenimentelor din cadrul familiei, societatii sau din cadrul unei organizatii. Nativii care lucreaza in domenii competitive, cum ar fi cele legate de armata, guvern, afaceri si politica, au tendinta de a fi evaluatori foarte abili ai entitatilor straine si/ sau ale fortelor opozante.

Nativii intampina dificultati in ceea ce priveste evaluarile observatiilor referitoare la cultura, etnie si nationalitate. Intr-un fel, cei nascuti in aceasta zi pot contribui la evolutia gandirii stereotipe si pline de prejudecati. Multi dintre nativii zilei incalca limitele fine ale acestor domenii. Uneori, au dezvoltata o fixatie in legatura cu un anume grup fata de care manifesta credinta. De cele mai multe ori, sunt mai corecti in evaluarea altor grupuri, decat in cazul evaluarii propriului grup. Se pare ca patriotismul le poate umbri ratiunea, obiectivitatea.

Metafora „patriotism” se poate referi, desigur si la loialitatea fata de alte lucruri cum ar fi echipele sportive, compania sau cea fata de anturajul social. In domeniul lor de activitate, persoanele nascute pe data de 29 iulie obtin rezultate bune in calitate de organizatori sau planificatori de evenimente. Cei nascuti in aceasta zi sunt foarte mandri in ceea ce priveste copiii, prietenii sau rudele lor. Nativii vor plasa familia printre cele mai importante preocupari sociale. Ei au tendinta de a deveni foarte protectori cu tot ceea ce este in legatura cu propriul cerc familial. Cei nascuti in aceasta zi vor indeparta orice pericol care va ameninta integritatea sau siguranta materiala a familiei.

Pentru ca sunt bune cunoscatoare a caracterului si relatiilor umane, persoanele nascute pe data de 29 iulie, se pot dovedi extraordinare in calitate de mediatori ai unor conflicte. Intelegand atitudinea reprezentantilor si a partilor negociante, nativii sunt capabili sa ofere imediat o privire de ansamblu asupra partilor combatante. In calitate de profesori, asistenti sociali, lideri sindicali sau adepti ai unui partid, cei nascuti in aceasta zi sunt foarte priceputi. Ei vor obtine rezultate remarcabile in aceste arii de activitate.

Nativii zilei de 29 iulie au tendinta de a raporta individul la un grup sau la o anume categorie. Desigur, din acest motiv ei pot scapa din vedere importante diferente intre indivizi. In calitate de parinti, persoanele nascute pe data de 29 iulie trebuie sa se asigure ca isi trateaza copiii in mod individual si trebuie sa incurajeze individualismul in general. Datorita faptului ca aceste persoane sunt extraordinar de loiale fata de un grup, ele vor uita uneori ca au nevoi individuale si ca trebuie sa aiba o viata personala proprie. De prea multe ori, acesti nativi evita sa isi asume responsabilitatea si efectele propriilor greseli. Cu toate acestea, isi vor asuma creditele pentru succesele grupului din care fac parte. Abordand aceasta atitudine, probabil ca persoanele nascute in aceasta zi vor pierde din vedere idealurile personale. Astfel, vor fi oarecum incapabile sa isi dezvolte o ideologie proprie.

SFATURI: Nu mai incerca sa organizezi tu totul. Aminteste-ti ca orice persoana este un individ in sine. Nu neglija propriile sentimente. Fii mandru de mostenirea pe care ai primit-o, dar nu exagera in aceasta privinta.

PUNCTE FORTE:

Cu spirit de observatie

Loial

Cu principii

PUNCTE SLABE: Incapatanat - Prea devotat unui grup - Limitat

Alejandro Sanz - Si tu me miras

Leu, 28 iulie - Ziua castigatorului

Persoanele nascute pe data de 28 iulie manifesta dorinta puternica de a fi primii in sfera lor sociala sau in cea ocupationala. Autoritatea este practic calitatea definitorie a acestor persoane. Mai important decat ceea ce spun sau gandesc este felul de a fi al nativilor. Cei care vor intra in contact chiar si cu cea mai blanda dintre persoanele nascute in aceasta zi vor realiza ca a ocupa un loc secundar nu este in nici un caz dorinta nativului zilei de 28 iulie. Acesti nativi sunt adevarati supravietuitori care nu se multumesc sa treaca cu bine peste o furtuna ci doresc sa o si invinga.

In orice domeniu al vietii, incepand cu terenul de joc si terminand cu dormitorul sau cu interiorul sacru al salii comisiei de conducere, nativii zilei de 28 iulie vor incerca sa invinga. Sigur ca, asemenea personalitati hotarate se confrunta cu mari provocari emotionale. Alte persoane ii pot acuza pe nativi ca sunt iresponsabili sau insensibili atunci cand isi urmaresc cu orice risc scopul. Mai mult de atat, cei nascuti in aceasta zi sunt capabili sa atraga o puternica opozitie din partea celor care vor realiza ca nimic nu poate sta in calea reusitei lor.

Anumite „calitati” ar trebui cultivate de persoanele nascute pe data de 28 iulie, pentru ca ele pot usura foarte mult drumul spre reusita. Printre trasaturile importante care ar trebui cultivate se numara diplomatia, rabdarea si intelegerea. In cazul in care nativii vor face parte dintr-un grup si vor realiza ca interesele lor sunt in stransa legatura cu cele ale grupului, ei vor incerca sa treaca spre o pozitie mai avantajoasa. Uneori, cei nascuti in aceasta zi nu sunt de acord sa fie parte integranta a unui grup, ei continuand sa isi urmareasca scopul singuri. In acest caz, ii vor indeparta chiar si cei mai apropiati prieteni.

A invata sa piarda cu gratie si demnitate este o alta lectie foarte importanta pentru persoanele nascute in aceasta zi. Acesti nativi ar trebui sa realizeze ca dorinta de a castiga cu orice pret ajunge sa devina neproductiva pentru aproape orice tip de activitate. Uneori, este nevoie de o serie de infrangeri pentru ca nativii sa isi dea seama de acest lucru. Fiind persoane dinamice, este posibil sa nu inteleaga niciodata situatia prezentata mai sus.

In cele din urma, nativii se vor confrunta cu probleme ce implica increderea, aceptarea si dragostea. In acest ultim domeniu, persoanele nascute pe data de 28 iulie se intalnesc cu cele mai mari probleme si tot in acest domeniu trebuie sa faca cele mai mari eforturi. Rezultatele vor fi insa pe masura. A invata sa ofere dragoste neconditionat si sa o accepte pe cea venita din partea altora cu cat mai putine rezeve reprezinta un pas important in procesul de maturizare al celor nascuti in aceasta zi. Va fi nevoie de o reorientare a modului de a gandi, pentru ca nativii sa fie capabili sa nu mai perceapa o relatie ca pe o competitie. Ei trebuie sa renunte la conceptia conform careia o relatie este o lupta pentru control si putere intre sexe. Cei nascuti in aceasta zi trebuie sa puna accentul pe construirea unor relatii de durata, bazate pe o atitudine pragmatica si lipsita de egoism. Dupa ce au reusit sa faca asemenea schimbari pozitive, urmatorul pas este gasirea partenerului potrivit, demn de incredere si devotament.

SFATURI: Invata sa daruiesti neconditionat. Cultiva afectiunea si bunatatea. Interesul celorlalti poate fi la fel de bine si interesul tau. „A castiga ” inseamna uneori sa pierzi.

PUNCTE FORTE:

Pozitiv

Dinamic

Puternic

PUNCTE SLABE:

Insensibil

Izolat

Potrivnic